Μάρτιος, 2024
Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Τη σχετική απόφαση πήρε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 22 Δεκεμβρίου του 1992, που όρισε την 22α Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.
Γίνετε μέλος στο oikorodopi.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
Καταστατικό
Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες:
1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος
2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου
3.’Ολγα Δουδακμάνη
4. Σωτήριος Κουγιουμτζόγλου
5. Ξανθίππη Παρασκευά
6. Ανέστης  Στρατιάδης
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται, ότι συνιστούν Αστική Εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που διέπεται από τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα και από του όρους του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ".
Το σήμα της εταιρίας, που φαίνεται και στην σφραγίδα της, είναι ένα περιστέρι που πετά. Στην περιφέρεια της σφραγίδας αναφέρεται η επωνυμία της εταιρίας, η έδρα της και το έτος ίδρυσης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται και είναι η πόλη της Κομοτηνής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ

α. Η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
β. Η ανάπτυξη της οικολογικής γνώσης και συνείδησης με όλα τα κατάλληλα μέσα.
γ. Η υποστήριξη οικολογικών και φιλοπεριβαλλοντικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
δ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ενθάρρυνση ενεργειών και δραστηριοτήτων που θα υλοποιούν γενικούς ή ειδικούς οικολογικούς στόχους, όπως: η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η ορθολογική κατανομή και διαχείριση των φυσικών πόρων, η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, η συμβολή στην ίδρυση-οργάνωση-εποπτεία προστατευομένων περιοχών, η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές θεμάτων προστασίας της φύσης, η εναλλακτική ανάπτυξη, οι ήπιες τεχνολογίες, η αντίθεση στην χρήση πυρηνικής ενέργειας και στην ανάπτυξη των εξοπλισμών, η διεύρυνση και ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΣΑ

Για την εξυπηρέτηση και προώθηση των σκοπών της, η εταιρία μπορεί:
α. Να συστήνει τα κατάλληλα όργανα, όπως επιτροπές, ομάδες εργασίας, κ.λ.π.
β. Να οργανώνει οποιουδήποτε είδους εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις τοπικές, πανελλήνιες ή διεθνείς.
γ. Να συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
δ. Να εκπονεί ή να αναθέτει την εκπόνηση μελετών και ερευνών.
ε. Να πραγματοποιεί εκδόσεις, κινηματογραφικές - τηλεοπτικές – ραδιοφωνικές παραγωγές.
στ. Να χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο μέσο για την προώθηση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών, που συνεισέφεραν εξίσου όλοι οι εταίροι, δηλαδή είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές ο καθένας. Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρίας περιορίζεται ρητά στο παραπάνω ποσό της εισφοράς τους, δηλαδή των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.
Η περιουσία της εταιρίας αποτελείται από τις συνδρομές των μελών και τις συνεισφορές των εταίρων, από έκτακτες ενισχύσεις, δωρεές και χορηγήσεις αυτών ή τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), από επιχορηγήσεις του κράτους ή οργανισμών (ελληνικών ή διεθνών) και από τα εν γένει έσοδα και περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρία από την λειτουργία της.
Η εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και συνεπώς δεν θα γίνεται διανομή των κερδών ή καταβολή τόκων κατά την λειτουργία της εταιρίας ή κατά την διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, κήρυξης σε πτώχευση, αποχωρήσεως ή αποβολής κάποιου εταίρου, η εταιρία συνεχίζει την λειτουργία της με τους υπόλοιπους εταίρους. Οι καθολικοί διάδοχοι των εταίρων και των μελών δεν έχουν και δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα στην περιουσία της εταιρίας.
Η εταιρία διαλύεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, στην οποία θα υπάρχει ειδική απαρτία των 2/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση διάλυσης θα ληφθεί με πλειοψηφία του 80% των παρισταμένων.
Με την ίδια διαδικασία αποφασίζεται η διάθεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας, που θα υπάρχει κατά την ημέρα της διάλυσής της. Αν η ως άνω διαδικασία δεν φέρει αποτέλεσμα, τότε η κινητή και ακίνητη περιουσία της εταιρίας διατίθεται υποχρεωτικά στο Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων και Πουλιών που λειτουργεί στην Αίγινα.

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΕΛΗ

Η εταιρία για την επίτευξη και προώθηση των σκοπών της θα εγγράφει μέλη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό, με την ρητή προϋπόθεση ότι θα αποδέχονται το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό.
Οι εταίροι και τα μέλη απαγορεύεται να μεταβιβάσουν την εταιρική τους ιδιότητα καθώς και τα εκ της εταιρίας δικαιώματά τους.
Η εταιρική ιδιότητα και η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχονται αντιπροσώπευση.
Οι εταίροι και τα μέλη αποχωρούν από την εταιρία με απλή γραπτή δήλωσή τους.
Αποπομπή εταίρου είναι δυνατή μετά από ομόφωνη απόφαση των λοιπών εταίρων, ενώ διαγραφή μέλους είναι δυνατή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για τους εξής λόγους:
1. Παρακώλυση ή βλάβη του έργου και της λειτουργίας της εταιρίας.
2. Συστηματική παραβίαση  του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρίας.
3. Συστηματική απουσία από τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις λοιπές δραστηριότητες της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της εταιρίας και σ’ αυτή συμμετέχουν οι εταίροι και τα μέλη.
Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για: την τροποποίηση του καταστατικού - την εκλογή Συντονιστικής Γραμματείας - την έγκριση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού και σχετική αρμοδιότητα για όλα τα άλλα θέματα, ακόμη και γι’ αυτά που έχουν ανατεθεί σε άλλο όργανο της εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μια φορά κάθε χρόνο και οποτεδήποτε από την Συντονιστική Γραμματεία ή μετά από αίτημα του 20% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Η ημερομηνία σύγκλησης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες με ανακοίνωση που αναρτάται στα γραφεία της εταιρίας και ανακοινώνεται σ’ όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Ν. Ροδόπης.
Οι εταίροι και τα μέλη παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% των παρόντων και μετά από φανερή ψηφοφορία, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει μυστική ψηφοφορία ή αποφασίσει η ίδια Γενική Συνέλευση να γίνει μυστική ψηφοφορία για συγκεκριμένο θέμα.
Η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας γίνεται με απόφαση ειδικής γενικής συνέλευσης, στην οποία θα υπάρχει ειδική απαρτία των 2/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση τροποποίησης  θα ληφθεί με πλειοψηφία του 80% των παρισταμένων.

ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η εκπροσώπηση, η διαχείριση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της εταιρείας ασκούνται από την Συντονιστική Γραμματεία.
Η Συντονιστική Γραμματεία εκλέγεται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση και είναι τριμελής, με τρία αναπληρωματικά μέλη.
Η εκλογή των μελών της Συντονιστικής Γραμματείας γίνεται με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι εταίροι και όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.
Τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας είναι οποτεδήποτε ανακλητά με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της και κατανέμουν τις αρμοδιότητές τους.
Τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας εκπροσωπούν την εταιρία ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα (μετά από ρητή συναίνεση των λοιπών μελών).
Τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας μπορούν:
1. Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την Εταιρία σε κάθε Δικαστική, Διοικητική, Δημοτική, Κοινοτική, Προξενική, Αστυνομική, Τελωνειακή και γενικά Δημόσια Αρχή της Ελλάδος και του Εξωτερικού, καθώς και σε κάθε συμφωνία ή συναλλαγή με τρίτους, είτε αυτοί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και να δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
2. Να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και να παρέχουν πληρεξουσιότητα για οποιοδήποτε θέμα της εταιρίας στους λοιπούς εταίρους, τα μέλη ή τρίτους. Η εξουσιοδότηση αυτή πρέπει να είναι συγκεκριμένη και όχι γενική και αόριστη, γίνεται δε εγγράφως και στο έγγραφο υπογράφουν και τα τρία μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας και τίθεται η σφραγίδα της εταιρίας.
3. Να προσλαμβάνουν υπαλλήλους και να συνάπτουν συμβάσεις έργου με τους λοιπούς εταίρους, τα μέλη ή τρίτους.
4. Να εισπράττουν κάθε ποσό που αποστέλλεται στην Εταιρία με κάθε μέσο και οποιοδήποτε τρόπο.

Ως προσωρινή Συντονιστική Γραμματεία ορίζονται οι εξής:
-Σωκράτης Γρηγορόπουλος
-Σωτήριος Κουγιουμτζόγλου
-Ξανθίππη Παρασκευά

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Οι λειτουργικές λεπτομέρειες που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας.
Αν παρ’ όλα αυτά διαπιστωθεί η ύπαρξη κενών, τότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνεται και τροποποιείται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% των παρόντων μελών.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σε 7 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.
Κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους πήρε ένα αντίτυπο, το δε πρώτο ύστερα από τη νόμιμη χαρτοσήμανσή του θα καταχωρηθεί στο  οικείο βιβλίο για τις εταιρίες του Πρωτοδικείου Ροδόπης, για την νόμιμη δημοσίευσή του.